სამშენებლო ექსპერტიზა

სამშენებლო ექსპერტიზა

სამშენებლო ექსპერტიზა – კომპანია AUDITESCORT-ი (შპს ,,თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი’’)  წარმოადგენს A – ტიპის ინსპექტირების ორგანოს, აკრედიტებულს სსიპ “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრის” მიერ  ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, შემდეგ სფეროში:

  1. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება
  2. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება
  3. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ის მიხედვით)
  4. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა – ინსპექტირება
  5. სამშენებლო ობიექტის პროექტის ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება

კომპანიის  ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტი უზრუნველყოფს, მაღალი ხარისხის მომსახურებას.

ჩვენი საქმიანობა მიმართულია შედეგზე და პასუხობს მომხმარებლის ინტერესებს მიიღოს უსაფრთხო და ხარისხიანი პროდუქტი.
ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტი და მის შესაბამისად შედგენილი სამუშაო პროცედურები უზრუნველყოფს ჩვენს  მთავარ პრინციპებს:

  • დამოუკიდებლობას
  • მიუკერძოებლობას
  • კონფიდენციალობას

ჩვენ ვცდილობთ დავამყაროთ კლიენტებთან გრძელვადიანი და პერსპექტიული ურთიერთობები და მუშაობა წარვმართოთ ისე, რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნები მომსახურების მაღალი ხარისხით, რომელიც შესაბამისობაშია ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტთან.

 

სამშენებლო ექსპერტიზა

სამშენებლო ექსპერტიზა