ფინანსური აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი წარმოადგენს ერთადერთ აღიარებულ და ხელმისაწვდომ საშუალებას, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსური ინფორმაციის სანდოობის მაღალ ხარისხს.

ჩვენი სერტიფიცირებული აუდიტორები მზად არიან პარტნიორებს გაუწიონ სრული სპექტრის ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, I და II კატეგორიის ორგანიზაციებს აქვთ ვალდებულება ყოველწლიურად გაასაჯაროონ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორული დასკვნა, რომელიც მომზადებული იქნება სერტიფიცირებული აუდიტორის მიერ IFRS-ის სტანდარტის შესაბამისად.

ფინანსური აუდიტი – ჩვენი აუდიტორული მომსახურება სრულად მორგებულია და ხარისხით შეესაბამება IFRS-ის სტანდარტის მოთხოვნებსა და ქართულ კანონმდებლობას.

ჩვენთვის აუდიტორული მომსახურების დაკვეთით, თქვენ განსაზღვრავთ თქვენი კომპანიის რეალურ ფინანსურ მდგომარეობას, შედეგს (მოგება-ზარალი) და ფულადი სახსრების მოძრაობას, მიიღებთ  რეკომენდაციებს გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოფხვრისა და  შიდა კონტროლის სისტემის  სრულყოფისათვის.

დაგვიკავშირდით:

599818787

ასევე იხილეთ: საგადასახადო აუდიტი

აუდიტი