საგადასახადო აუდიტი

საგადასახადო აუდიტი მოიცავს ორგანიზაციის ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის მდგომარეობის შემოწმებას, მომსახურების გაწევის შედეგად ხდება საწარმოების საგადასახადო რისკების შეფასება და მათი მინიმუმამდე დაყვანა. აუდიტის პროცესში მოწმდება ყველა სახეობის გადასახადის საგადასახადო ბაზა, ტარდება საგადასახადო აღრიცხვისა და საგადასახადო ანგარიშგების აუდიტი, როგორც კომპლექსური, ასევე ცალკეული გადასახადების მიმართ:

  • საშემოსავლო გადასახადი;
  • მოგების გადასახადი;
  • დამატებითი ღირებულების გადასახადი;
  • აქციზი;
  • ქონების გადასახადი;
  • საბაჟო გადასახადები და მოსაკრებლები.

აუდიტის მიმდინარეობისას ხორციელდება ინფორმაციის შეკრება და ანალიზი გადამხდელის შესაძლებლობების შესახებ დაბეგვრის ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით. აღნიშნული აუდიტი საშუალებას გვაძლევს, ობიექტურად შევაფასოთ კომპანიის ფინანსური აღრიცხვა, გადასახადების გადახდის და გაანგარიშების სისწორე. აუდიტორული შემოწმების ჩატარების დროს ჩვენ უფასო კონსულტაციას გავუწევთ თქვენს თანამშრომლებს დაბეგვრის საკითხებთან დაკავშირებით. აუდიტორული შემოწმების შედეგად თქვენ მიიღებთ:

  • აუდიტორულ დასკვნას;
  • კონფიდენციალურ დაწვრილებით ანგარიშს გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების მითითებით და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციებით, ასევე შიდა კონტროლის სისტემის სრულყოფის რეკომენდაციებს.

დაგვიკავშირდით:

599818787

ასევე იხილეთ: ფინანსური აუდიტი

აუდიტი