ვალდებულებათა შესრულების უზრუნველყოფა

გირავნობის ხელშეკრულება.

1. თავდებობის ხელშეკრულება.

2. თავდებობის ხელშეკრულება.

იპოთეკის ხელშეკრულება.

შეთანხმება პირგასამტეხლოზე.