ტიპიური ხელშეკრულებები

დავალება (მინდობილობა)

ზოგადი ფორმები

ხელშეკრულების დადება, შეცვლა, დამატებების შეტანა და გაუქმება.

წინასახელშეკრულებო დოკუმენტები

ვალდებულებათა შესრულების უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

შრომითი ხელშეკრულებები

მომსახურების ხელშეკრულებები

მოძრავი ქონება

იურიდიული პირები

ფიზიკური პირები
უნივერსიტეტის ქუჩა #6 (არენა II-ის მიმდებარე ტერიტორია)
ტელ: 832 144 500; 832 212 960; 897 700 199; 893 344 637.
E-mail:info@auditescort.ge
© 2010

©2016წ. შექმინილია კომპანია GSOFT7.COM-მიერ