ქონების გასხვისებისას და იჯარით გაცემისას აუქციონის ჩატარება:

საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის (,,სახელმწიფო ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე'' საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 7 სექტემბერის N 1–1/1487 ბრძანება) თანახმად, ქონების გასხვისება და იჯარით გაცემა უნდა მოახდინონ აუქციონის წესით.

,,აუდიტესკორტი'' აღნიშნულთან დაკავშირებით გთავაზობთ:

აუქციონების მოწყობას ქონების პრივატიზებისას და იჯარით გაცემისას.

აუქციონთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის სრული პაკეტის მომზადებას.

საიჯარო ფართებზე ქირის საბაზრო ღირებულების დადგენას.

კონსულტაციებს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით (უფასოდ).
უნივერსიტეტის ქუჩა #6 (არენა II-ის მიმდებარე ტერიტორია)
ტელ: 832 144 500; 832 212 960; 897 700 199; 893 344 637.
E-mail:info@auditescort.ge
© 2010

©2016წ. შექმინილია კომპანია GSOFT7.COM-მიერ