სავალდებულო აუდიტი

სავალდებულო აუდიტი - აუცილებელი ყოველწლიური აუდიტორული შემოწმებაა, ფინანსური ანგარიშგების სანდოობის დადასტურების მიზნით. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარება:

  • ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, სპეციალური სახელმწიფო ფონდები საფონდო და სასაქონლო ბირჟები;
  • ფასიანი ქაღალდების ემიტენტები და საინვესტიციო ინსტიტუტები;
  • სხვა სუბიექტები, რომელთა სიასაც ყოველწლიურად ამტკიცებს ფინანსთა სამინისტრო;    

(,,აუდიტორული საქმიანობის შესახებ'' საქართველოს კანონის 15-ე მუხლი)

  • ,,ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ'' საქართველოს კანონის მიხედვით ანგარიშვალდებული საწარმოები, რომლთა ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე, საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ ლიცენზირებული საწარმოები.

 

ვრცლად...(,,მეწარმეთა შესახებ'' საქართველოს კანონის მე-13 მუხლი)

  • საჯარო სამართლის იურიდიული პირები;

(,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ,, საქართველოს კანონის მე-14 მუხლი)

  • ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები.

(,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ'' საქართველოს ორგანული კანონის 57-ე მუხლი და ,,ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ'' საქართველოს კანონის 24-ე მუხლი)

აუდიტის ჩატარების შედეგად თქვენ მიიღებთ:

  • აუდიტორულ დასკვნას;
  • დაწვრილებით ანგარიშს გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების მითითებით და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციებით, ასევე შიდა კონტროლის სისტემის სქემების სრულყოფის რეკომენდაციებს.

ჩვენი რეკომენდაციით უმჯობესია აუდიტორული შემოწმება ჩატარდეს რამდენიმე ეტაპად. აუდიტის შედეგების შესახებ თქვენ მიიღებთ დაწვრილებით ანგარიშს ყოველი ეტაპის აუდიტის შედეგების შესახებ და ასევე რეკომენდაციებს გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების გამოსწორების თაობაზე. აუდიტის რამდენიმე ეტაპად ჩატარება ძალზედ ეფექტურია, ვინაიდან დროულად იქნება თავიდან არიდებული საბუღალტრო და საგადასახადო სფეროებში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სახის დარღვევები.

კონტაქტი