დაგვისვით შეკითხვა

შეკითხვა:გვაინტერესებს ეკისრებათ თუ არა რაიმე სახის საგადასახადო პასუხისმგებლობა შპს-ში დირექტორს ან დამფუძნებელს თუ გადასახადის ძირითადი თანხა 50000 ლარს არ აღემატება?

პასუხი:საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად (06.05.2015 Nას-1307-1245-2014 სუსგ) შეზღუდული პასუხიმგებლობის საზოგადოების (შესაბამისად სხვა იურიდიული პირების) დირექტორსა და მართვით საქმიანობაში ჩართულ პარტნიორს შეიძლება დაეკისროთ პირდაპირ და უშუალოდ, მთელი თავისი ქონებით პასუხისმგებლობა საზოგადოების საგადასახადო დავალიანებისათვის (მ.შ. საგადასახადო შემოწმების ატით დარიცხული საგადასახადო ვალდებულებებბისათვის) იმ შემთხვევაში, თუ დაკმაყოფილებულია ყველა შემდეგი წინაპირობა: საზოგადოების პარტნიორის შემთხვევაში: