მიწის ნაკვეთები

აუდიტესკორტის დამოუკიდებელი შემფასებლები, მომართვის შემთხვევაში, დროულად მოახდენენ თქვენი მიწის ნაკვეთის შეფასებას.

ყველაზე ხშირად მიწის ნაკვეთის შესაფასებლად მოგვმართავენ:

  • მიწის ნაკვეთის მემკვიდრეობით, ჩუქებით გადაცემის/მიღების შემთხვევაში.
  • საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, რათა დადასტურებული და არგუმენტირებული იქნას გადასახადებით დასაბეგრი ბაზა.
  • ბანკიდან კრედიტის ან სხვა იპოთეკური სესხის მიღების მიზნით.
  • ყიდვა-გაყიდვის დროს.
  • მიწის ნაკვეთის საწარმოს კაპიტალში შეტანის ან/და ამოღების დროს.

 

ვრცლად...ჩვენ, მოგცემთ გარანტიას ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე და ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას, ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხზე, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

 

ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დავეხმაროთ მათ, ვისაც სჭირდება ქონების შეფასება და გავუწიოთ კონსულტაცია წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით.

კონტაქტი