ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება

ჩვენი მომსახურების ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება. თქვენ შეგიძლიათ მეტი დრო დაუთმოთ თქვენს ძირითად საქმიანობას და საერთოდ არ იფიქროთ ბუღალტრულ აღრიცხვაზე, რადგან გაძლევთ გარანტიას იმისას, რომ თქვენი ფინანსური ანგარიშგება შესაბამისობაში იქნება როგორც ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან ასევე საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან. ჩვენ გამუდმებით ვადევნებთ თვალყურს კანონმდებლობის ყველა ცვლილებას, რაც საშუალებას გვაძლევს დავიცვათ თქვენი კომპანიის ფინანსური ჯანმრთელობა. ჩვენ გვაქვს საბუთების ბრუნვის შემუშავებული სქემა, რომელიც ხელს შეუწყობს თქვენი კომპანიის დაბეგვრის ოპტიმიზაციას.

 

როგორც ცნობილია გადასახადების დარიცხვაზე და აღრიცხვის საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კომპანიას (ხელმძღვანელობას) და არა ბუღალტერს. თქვენ გეძლევათ საშუალება ხელშეკრულების საფუძველზე პასუხისმგებლობა დაეკისროს ჩვენს კომპანიას, რომელიც თავის მხრივ მზადაა აგინაზღაუროთ ყველა ზიანი რაც გამოწვეული იქნება ჩვენი თანამშრომლების ბრალეულობით.

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება მოიცავს:

  • სააღრიცხვო პოლიტიკის ფორმირებას;
  • საბუთების ბრუნვის სისტემის ოპტიმალურ ორგანიზებას;
  • პირველადი დოკუმენტაციის შედგენა და სამეურნეო ოპერაციების ჟურნალების წარმოებასა და ბუღალტრული რეგისტრების ფორმირებას წარმოდგენილი პირველადი საბუთების საფუძველზე, პროგრამის გამოყენებით;
  • გადასახადების სახეობების მიხედვით, დეკლარაციების შედგენას და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში;
  • თქვენს მიერ წარდგენილი ცნობების საფუძველზე პერსონალის ხელფასის სხვადასხვა მეთოდით გაანგარიშებას.
  • ანგარიშებისა და შედარების აქტების შეჯერებას საგადასახადო ორგანოებთან;
  • კონსულტაციებს ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაბეგვრის შესახებ, ფასს-ისთ და კანონმდებლობით განსაზღვრულ საკითხებზე.

ვრცლად...

მოთხოვნის შესაბამისად შეგიძლიათ აირჩიოთ მომსახურების სრული კომპლექსი ან ისარგებლოთ შემოთავაზებული ჩამონათვალის ნაწილით.

აღნიშნული მომსახურება ატარებს როგორც მუდმივ, ასევე ერთჯერად ხასიათს. აუცილებლობის შემთხვევაში ჩვენი სპეციალისტები თქვენთვის შეარჩევენ სამუშაოს ყველაზე მოხერხებულ და ხელსაყრელ ვარიანტს.

კონტაქტი